Video hướng dẫn

Bạn không biết cách tiến hành trong cửa hàng điện tử mới? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn video hướng dẫn cho bạn để giúp bạn định hướng dễ dàng hơn.

sự đăng ký

Kích hoạt và đăng nhập

kết cấu

Giỏ

sửa đổi thứ tự

ứng dụng điện thoại


Nếu cần thiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp bạn bằng cách gọi tới số 224 224 205 hoặc qua email