Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ PENAM, A.S.

PENAM, a.s., se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 46967851, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 4346 (dále jen „PENAM” nebo „naše společnost“), je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost.

V tomto dokumentu naleznete obecné informace o způsobu zpracování osobních údajů naší společností a dále informace o některých nejčastějších druzích zpracování osobních údajů, k němuž dochází při činnosti společnosti PENAM a které společnost zpracovává v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména  nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“).

Níže naleznete:

I.  OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ PENAM

II.  POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ PARTNERY PENAM

III.  POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH PARTNERŮ PENAM

IV.  POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ VE SKUPINĚ PENAM ČR

V.  POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK PENAM

VI.  RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY

VII.  JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Naše společnost provádí i další zpracování osobních údajů, ale poučení o takovýchto zpracováních poskytuje již adresně pouze dotčeným osobám.
 

I. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ PENAM

 Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektujeme všechna práva subjektů údajů, přičemž naše společnost dodržuje zejména následující zásady:

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro námi stanovené účely zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

– na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy;

– při telefonické komunikaci;

– při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace elektronickými prostředky (e-mailem).

– od orgánů státní správy či od třetích osob při plnění našich právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů;

– od spolupracujících třetích osob.

– ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte;

– z obchodního rejstříku;

– z insolvenčního rejstříku.

– při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů či služeb.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás vždy informujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména:

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Při zpracování osobních údajů postupuje naše společnost vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech PENAM, popř. v informačních systémech našich zpracovatelů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci PENAM, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Kromě toho mají přístup k Vašim osobním údajům také zaměstnanci našich zpracovatelů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro naši společnost. Se všemi našimi zpracovateli vždy uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

Pokud obdržíme žádost k uplatnění Vašeho shora uvedeného práva, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3 až 4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a pro ochranu našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že PENAM zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
web: www.uoou.cz

nebo má právo požádat o soudní ochranu.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky.
 

II. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ PARTNERY PENAM

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany PENAM, pokud se jedná o osobní údaje skutečných či potenciálních smluvních partnerů – fyzických osob.

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

Osobní údaje smluvních partnerů – fyzických osob (dále jen „partner“), které bude PENAM zpracovávat, zahrnují zejména údaje poskytnuté takovými osobami [typicky jméno a příjmení, místo podnikání, IČO, DIČ, číslo účtu, kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo), datum narození, údaje uvedené ve smlouvě, fakturované a hrazené (dlužné) částky, údaje o probíhajícím plnění a komunikace s partnery (či jejich zaměstnanci)]. V souvislosti s komunikací s partnerem si PENAM může ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace s partnerem a IP adresu, z níž bude zaslána. U potenciálních smluvních partnerů – podnikatelů může naše společnost zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. jejich webové stránky či jimi zadaná inzerce), aby je pak mohla kontaktovat telefonicky s nabídkou služeb. Takové základní údaje si může naše společnost uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu.

Účely zpracování

Primárním účelem zpracování osobních údajů smluvního partnera bude uzavření a plnění uzavřené smlouvy. V této souvislosti budou údaje dále používány k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů PENAM, pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců, pro statistické účely, další rozvoj služeb PENAM, a to buď služby, které se týká uzavřená smlouva, nebo vnitřních administrativních postupů v PENAM, k vymáhání pohledávek a k ochraně práv PENAM a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností. Údaje (zejména získané z komunikace s partnerem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti PENAM. Dále budou osobní údaje partnera užívány PENAM za účelem plnění jejích právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daně, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (a to jak partnera, tak osob za něj jednajících), předpisů o regulaci reklamy apod. a pro účely přímého marketingu (tedy zejména zasílání nabídek na naše další produkty a služby, tedy kontaktováním e-mailem či telefonem).

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů partnerů je nezbytnost plnění smlouvy (včetně vymáhání vzniklých pohledávek), oprávněné zájmy PENAM (dané zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejich práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, a další rozvoj produktů či služeb PENAM, zpracování pro přímý marketing) a třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na plnění, na němž se bude podílet i partner)  a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů – zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Právo na námitku

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů partnera oprávněný zájem PENAM (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj dodavatelsko-odběratelských vztahů PENAM a ochranu práv PENAM a třetích osob), má partner z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude PENAM takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy partnera nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může partner vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu osobni.udaje@penam.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by PENAM neměla údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv)  je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen.

Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby PENAM takové údaje i nadále zpracovávala.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Kontaktní údaje partnerů pro účely zasílání obchodních sdělení bude PENAM zpracovávat po dobu, než partner vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale bude PENAM zpracovávat základní údaje o tom, proč partnerovi obchodní sdělení zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování (např. smlouvy budou standardně evidovány po dobu 10 let od jejich skončení či zániku). Pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu, pokud dále uvedené důvody neodůvodní delší dobu zpracování. Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek: (i) délka promlčecí doby, (ii) pravděpodobnost vznesení právních nároků, (iii) obvyklé postupy na trhu, (iv) pravděpodobnost a význam hrozících rizik a (v) případná doporučení dozorových orgánů.

Aktualizace údajů

Za účelem aktualizace dat je možné PENAM kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na osobni.udaje@penam.cz.

Obchodní sdělení

Údaje o našich potenciálních, současných či minulých partnerech můžeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, jako jste od nás odebírali. Zasílání nabídek není časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).

Partner bere na vědomí, že mu budou ze strany PENAM ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. zasílána obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb PENAM. Partner může toto zasílání kdykoliv odmítnout na adrese sídla PENAM či prostřednictvím e-mailové adresy osobni.udaje@penam.cz. Takové odmítnutí nemá, neurčí-li partner výslovně jinak, vliv na zasílání jiných druhů obchodních sdělení, než na které partner reaguje.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

Většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (např. v našem CRM systému; v rámci aplikace Outlook, pokud jde o e-maily; v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv či kartotéky vizitek, které si vedou naši jednotliví zaměstnanci.

PENAM bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude PENAM zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany partnera je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude smlouva uzavřena a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně na smlouvě uvedete nebo to bude vyžadovat právní předpis (pokud to není stanoveno výslovně právním předpisem, naše společnost netrvá na tom, abyste Vaše rodné číslo na smlouvy uváděli, raději je tedy do smluv neuvádějte).

V případě, že partner – fyzická osoba poskytne PENAM na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby PENAM toto jeho rodné číslo využívala pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění a ochranu práv PENAM, aby jj za tímto účelem archivovala, zpracovávala a užívala. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění PENAM na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů či pro jiné účely, ledaže by výslovně stanovily jinak.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

PENAM může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem partnera. PENAM zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných PENAM, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb či osobám tvořícím s PENAM koncern AGROFERT. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či jiným společnostem za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Předávání osobních údajů do ciziny

Zatímco podle Nařízení platí zásada volného pohybu osob v EU, Nařízení omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU. Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává. Může se však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. S ohledem na obvykle v rámci podnikání užívané systémy by se jednalo nejvýše o systémy využívající servery  nacházející se ve Spojených státech amerických. V takovém případě bychom vybrali jako smluvního partnera společnost, která bude splňovat podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield. Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje mimo EU, budeme Vás v případě nutnosti o tom vhodným způsobem informovat.

 

III. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH PARTNERŮ PENAM

 V rámci zpracování osobních údajů aktuálních či potenciálních smluvních partnerů zpracovává PENAM také údaje o jejich kontaktních osobách (např. jejich statutárních orgánech či zaměstnancích, kteří s PENAM jednají). V rámci těchto údajů jsou obvykle zpracovávány údaje o jménu a příjmení takových osob, jejich e-mailové adrese, pracovní pozici, jejich telefonním čísle a případně zápisy ze schůzek s nimi. Tyto údaje jsou zpracovávány pro stejné účely a v obdobném rozsahu a s obdobnou dobou trvání jako údaje smluvních partnerů. Jednotliví zaměstnanci PENAM si mohou vést svoje vlastní seznamy kontaktních osob, např. v rámci telefonních adresářů či katalogů vizitek. Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení, jsou dále také ukládána po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních služeb, ochrany práv PENAM a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory. Přístup k takovým údajům mají však kromě administrátorů systému pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala.

 

IV. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ VE SKUPINĚ PENAM V ČESKÉ REPUBLICE

Tento dokument shrnuje zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve skupině PENAM v České republice, tedy ve společnosti PENAM, a.s., se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 46967851, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 4346,  a ve společnosti Pekárna Zelená louka, a.s., se sídlem Herink, Hlavní 71, PSČ 251 01, IČO 41035895, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 15167 (přičemž obvykle společnost PENAM, a.s. působí v této souvislosti pro společnost Pekárna Zelená louka, a.s. jakožto zpracovatel). Obě výše uvedené společnosti budou dále v této části IV. nazývány jako „společnost“.

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat?

Budeme o Vás zpracovávat osobní údaje, které nám předáte či u kterých budete souhlasit s jejich předáním, např. v rámci serverů pro sdílení údajů uchazečů (typicky údaje obsažené ve Vašem životopise, tedy kromě Vašeho jména a příjmení a kontaktních údajů např. údaje o Vaší předchozí pracovní zkušenosti, Vaše jazykové znalosti apod. a dále údaje získané v rámci korespondence s Vámi), či údaje, které získáme při základním prověření Vašich osobních údajů z veřejných zdrojů, např. sítě LinkedIn (i zde se však bude jednat o nezbytně nutné údaje sloužící v zákonem připuštěném rozsahu k prověření uchazeče, zejména údajů uvedených v životopise). V souvislosti s osobním jednáním s Vámi či telefonickým rozhovorem s Vámi si také můžeme poznamenat to, jaký jste na nás učinili dojem či jak odpovídá Vaše vystupování údajům uvedeným ve Vašem životopise.

Pokud Vás budeme kontaktovat, aniž byste předem poskytli souhlas, budeme tak činit pouze na základě údajů, které jste zveřejnili za tím účelem.

V souvislosti s Vaší reakcí na inzerát s nabídkou práce uvedený na našich internetových stránkách si můžeme uložit také některé technické údaje, tedy čas Vaší odpovědi a IP adresu, z níž bude zaslána.

Pokud nám dáte souhlas k využití Vašich údajů, budeme také uchovávat údaje o tom, jak a kdy byl tento souhlas udělen a kdy byl odvolán.

Jak o Vás budeme údaje získávat (jaké jsou jejich zdroje) a jak je budeme zpracovávat?

Údaje budeme primárně získávat přímo od Vás.

U specializovaných pozic můžeme kontaktovat také osoby, na něž získáme kontakt z veřejných zdrojů, např. sítě LinkedIn, aniž bychom byli předtím ze strany těchto osob kontaktováni. V takových případech Vás jako možného kandidáta následně oslovíme s nabídkou účasti v příslušném výběrovém řízení či zařazením do naší databáze uchazečů. Pokud budete souhlasit, tak Vás zařadíme do výběru na danou pozici či do naší databáze. Pokud souhlasit nebudete, Vaše údaje nebudeme nadále pro tento účel zpracovávat (můžeme si ovšem po přiměřenou dobu uložit základní informaci o tom, že jsme Vás kontaktovali a proč).

Pokud nám poskytnete údaje o Vašich referencích (kontakty na Vaše bývalé kolegy apod.) a budete souhlasit s tím, abychom je kontaktovali, budeme zpracovávat v přiměřeném rozsahu i údaje získané od nich.

Pro uchazeče o zaměstnání používáme také naše webové stránky http://kariera.penam.cz/ a dále webové stránky společnosti AGROFERT, a.s. https://www.agrofert.cz/kariera. V případě, kdy používáme pro uchazeče o zaměstnání webové stránky společnosti AGROFERT, a.s., společnost AGROFERT, a.s. působí ve vztahu k uchazečům o pozici v naší společnosti jako zpracovatel. Zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v koncernu AGROFERT jsou k dispozici na tomto odkazu: https://www.agrofert.cz/o-agrofertu/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-spolecnosti-agrofert-a-s.

Předáním osobních údajů (např. formou odpovědi na inzerát či vyplněním formuláře na internetové stránce) či souhlasem se zařazením do výběrového řízení umožňujete naší společnosti, aby Vaše osobní údaje užila k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci daného probíhajícího výběrového řízení, popř. v rámci jiného současně probíhajícího výběrového řízení na srovnatelnou pozici. Pokud bychom chtěli využít Vaše osobní údaje i v rámci obsazování jiných pozic či pro budoucí výběrová řízení, požádáme Vás o souhlas s takovým využitím.

Upozorňujeme Vás, že svůj souhlas s účastí ve výběrovém řízení můžete kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Doporučujeme  k tomu využít buď kontaktu přímo na osobu z naší  společnosti, která s Vámi jedná, nebo e-mailové adresy osobni.udaje@penam.cz.

V případě odvolání Vašeho souhlasu či Vaší žádosti o zrušení Vaší účasti z výběrového řízení Vás z daného výběrového řízení vyřadíme. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Dále můžeme získat kontakt na Vás v rámci zpřístupnění Vašeho životopisu prostřednictvím služby pro sdílení životopisů, do níž jste se registrovali (jako jsou servery jobdnes.cz či jobs.cz). V rámci takových služeb jsou životopisy sdíleny s Vaším souhlasem.

K čemu (za jakým účelem) budeme Vaše údaje využívat?

Vaše osobní údaje budou využívány primárně k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajících výběrových řízení (včetně externí spolupráce). Pokud budete vybráni k obsazení dané pozice a bude s Vámi uzavřena smlouva, mohou se Vámi předané údaje (zejména Váš životopis) stát součástí Vašeho osobního spisu.

Vaše základní identifikační údaje, získané o Vás v rámci Vaší e-mailové korespondence s námi či v rámci Vaší činnosti na našich webových stránkách (např. údaje získané v rámci Vaší reakce na inzerát), budeme využívat také pro účely ochrany práv naší společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním, jež by mohlo být provedeno v rámci takových činností a pro účely IT bezpečnosti našich internetových stránek a sítě.

Údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas či základní údaje o Vás a o tom, jak jsme údaje o Vás získali, budeme využívat také k plnění našich zákonných povinností, zejména povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů (doložení Vašeho souhlasu se zpracováním údajů apod.) a případně pro účely související s prověřováním plnění smluv uzavřených s provozovateli výše uvedených služeb pro sdílení životopisů.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?

Zpracování osobních údajů pro základní účel, tedy pro výběr vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajícího výběrového řízení, bude prováděno do doby, než danou pozici obsadíme a dále po dobu cca 6 měsíců po jejím obsazení (abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou tohoto místa v případě, kdyby se původně vybraný kandidát na dané pozici neosvědčil; po této době mohou být po přiměřenou dobu archivovány ještě e-maily, které si s Vámi vyměníme, za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob). Pokud Vás přijmeme do zaměstnání, stane se Vámi zaslaný životopis a ostatní obdobné údaje o Vás součástí Vašeho osobního spisu a budeme jej zpracovávat po dobu vedení tohoto spisu.

Pokud nám dáte souhlas s použitím Vašich údajů pro nabídky dalších pozic i do budoucna, budeme Vaše údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Pro doložení plnění našich povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů můžeme i po odvolání souhlasu ukládat informace o tom, jak jsme získali souhlas a čeho se týkal po přiměřenou dobu (obvykle max. 4 roky).

Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. v případě soudního sporu.

Pro ostatní výše uvedené účely (ochrana práv, IT bezpečnost, plnění právních povinností) budeme potřebné údaje o Vás (obvykle však nikoliv Vámi předaný životopis) zpracovávat po přiměřenou dobu, přičemž při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházíme zejména z těchto hledisek: (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či bylo zahájeno jiné řízení; (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti; (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti; (iv) obvyklých postupů na trhu; (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (vi) doporučených postupů dozorových orgánů.

Na jakém právním základě Vaše údaje zpracováváme?

Právním základem výše uvedených zpracování je Váš souhlas (pro účely Vašeho zařazení do výběrového řízení či do naší databáze životopisů pro účely nabízení pracovních pozic v budoucnu) a oprávněné zájmy naší společnosti (zejména v případě prvotního získání kontaktů na Vás jinak, než s Vaším souhlasem, pro účely zpracování Vašich údajů za účelem ochrany práv naší společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním a pro účely IT bezpečnosti).

Upozorňujeme, že poskytnutí osobních údajů pro zpracování s Vaším souhlasem je z Vaší strany dobrovolné, bez poskytnutí Vašeho souhlasu Vás však nebudeme moci do příslušných výběrových řízení zařadit.

Dále je právním základem výše uvedených zpracování také plnění zákonných povinností naší společnosti zejména v oblasti předpisů o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679).

Upozorňujeme, že pokud je základem pro zpracování Vašich údajů souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Pokud je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem naší společnosti (jedná se zejména o údaje získané o Vaší činnosti v rámci našich webových stránek zpracovávané pro účely ochrany práv a IT bezpečnosti a údaje o Vaší korespondenci s námi), máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu osobni.udaje@penam.cz. V e-mailu prosím uveďte Vaši konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že bychom neměli Vaše údaje zpracovávat.

 Aktualizace údajů

Pokud dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů v životopisu či jiných Vámi předaných údajů (např. získáte vyšší kvalifikaci, naučíte se další jazyky apod.), oznamte nám to, prosím. Budeme tak moci lépe vybrat pozici, již Vám budeme nabízet.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Vaše údaje můžeme zpřístupnit v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro naši společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, včetně evidenčního systému pro vedení databáze uchazečů, rozesílání e-mailů), provozovatelům našich serverů či provozovatelům technologií námi využívaných, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu našim právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy. Společnost Pekárna Zelená louka, a.s. využívá k zajištění personálních služeb svoji mateřskou společnost PENAM, a.s., která tak bude mít k Vašim údajům za tímto účelem přístup.

 

V. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK PENAM

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Naše společnost nezpracovává  osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas, zejména k níže uvedeným účelům:

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, popř. můžeme využívat systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy (včetně vymáhání vzniklých pohledávek), oprávněné zájmy PENAM (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracování ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás) a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

Pokud bychom ke zpracování potřebovali Váš souhlas, budete o takový souhlas požádáni.

Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a jaké jsou jejich zdroje?

Pro shora uvedené účely můžeme zpracovávat zejména údaje o Vaší aktivitě na našich webových stránkách, IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci apod.

V případě, že bychom potřebovali Váš souhlas, zpracováváme i údaje o tom, že jste nám takový souhlas poskytli a jakým způsobem byl poskytnut (uložením informace o způsobu a době udělení souhlasu, včetně Vaší IP adresy, ze které jste označili příslušné políčko) a kdy jste jej odvolali.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení námi stanovených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané se souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, poté lze data zpracovávat, pokud k tomu existuje jiný zákonný důvod (např. pro doložení souhlasu, pro možnost obrany proti právním nárokům atd.).

Naše internetové stránky umožňují registraci do našeho e-shopu, který je určen pouze pro registraci podnikatelů – právnických osob a fyzických osob a není určen pro registraci spotřebitelů – fyzických osob.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli e-shopu, mohou obvykle obsahovat jméno a příjmení, adresu místa podnikání, dodací adresu, IČO, DIČ, e-mail, telefonní číslo, uživatelské jméno, použité heslo.

Naše internetové stránky mohou umožňovat také registraci do soutěže. Údaje získané v rámci registrace do soutěže jsou obvykle ukládány po celou dobu trvání příslušného kola soutěže a následně obvykle po dobu jednoho roku (s výjimkou údajů výherců, kde je doba uložení stanovena právními předpisy, zejména o účetnictví). Poté mohou být obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje sloužící k doložení důvodu pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim webovým stránkám, datum a čas přístupu k našim webovým stránkám, základní geografickou lokaci Vašeho poskytovatele internetových služeb apod.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek: (i) délky promlčecí doby; (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti; (iii) předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti; (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat, výslovně Vás o ně požádáme.

Zdrojem osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je zejména Vaše aktivita na našich webových stránkách.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

PENAM může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem, zejména:

Osobní údaje Vámi zadané do našich soutěží můžeme zpřístupnit také spoluorganizátorům těchto soutěží za účelem pořádání soutěží a poskytnutí výher.

Služby třetích stran na webových stránkách.

Webové stránky PENAM umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci YouTube. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách PENAM.  PENAM nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany těchto služeb a aplikací. Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook   https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
YouTube    https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje naší společnosti poskytujete dobrovolně. Pokud by existovala zákonná povinnost nám v některých případech údaje poskytnout, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Souhlas

Pokud by byl právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů souhlas, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat na níže uvedeném kontaktu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho oprávněného zájmu. To znamená, že samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč nechcete, aby zpracování probíhalo. V takovém případě nebude PENAM Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na případy, kdy zpracováváme údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu osobni.udaje@penam.cz. V e-mailu, prosím, uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by společnost PENAM neměla údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech bude probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby PENAM takové údaje i nadále zpracovávala.

Cookies

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme na našich webových stránkách soubory cookies či jiné obdobné síťové identifikátory. Cookies jsou malé textové soubory, které naše servery ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

 

VI. RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY

 Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.

 

VII. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

PENAM, a.s., právní oddělení, Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábrdovice

e-mail: osobni.udaje@penam.cz

tel.: +420 545 518 111 (vyžádejte si přepojení na právníka)

ID datové schránky: b77rtzj