Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Můj Fit Den

 1. Pravidla soutěže
  Předmětem tohoto dokumentu jsou úplná pravidla (dále jen „pravidla“) soutěže „Můj Fit Den“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument na  www.penam.cz/pravidla-souteze/

  Organizátor soutěže:
  ACOMWARE, s. r. o., se sídlem: Praha 4 – Pankrác, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, Česká republika, IČ: 25047965 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92586.

  Pořadatel soutěže: PENAM, a.s.
  se sídlem Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábrdovice,
  IČ: 46967851, DIČ: CZ46967851 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4346 

 2. Termín a místo průběhu soutěže:
  Soutěž probíhá v termínu od 30. 10. 2018 (0:01) do 26. 11. 2018 (23:59) prostřednictvím sociální sítě Instagram (dále jen „místo konání soutěže“).
 3. Účast v soutěži
  3.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.12 těchto pravidel níže, zaregistruje se pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku 3.2 těchto pravidel níže a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.

  3.2. Soutěžící je oprávněný zúčastnit se soutěže pouze jednou.

  3.3. Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže na sociální síť Instagram (dále pouze „soutěžní síť“) přidá soutěžní fotografii (dále jen „post“) prostřednictvím svého osobního Instagram profilu s hashtagem #mujfitden, označením profilu penamfitden na své fotografii a sledováním téhož profilu, čímž provede svoji registraci řádným a úplným způsobem a zapojí se tak do soutěže.

  3.4. Obsah fotografie či doplňující komentář vkládané soutěžícím nesmí být v rozporu s dobrými mravy, být vulgární, podněcovat k nenávisti skupiny obyvatelstva, příp. být jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy a dále v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele a Organizátora. Nebude-li příspěvek nebo fotografie soutěžícího splňovat dané podmínky, bude soutěžící ze soutěže vyřazený.

  3.5. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

 4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanismus určení výherce
  4.1. V soutěži bude v rámci České republiky odměněno 5 soutěžících. Jeden soutěžící může získat maximálně jeden kus výhry. Výhrou v soutěži je 4x Smoothie mixér Sencor SNB 4301RD a 1x kurz vaření s Kateřinou Tichou.

  4.2. Výherci Smoothie mixérů (Sencor SNB 4301RD) se stávají soutěžící s nejvíce To se mi líbí u soutěžní fotografie vždy v daném soutěžním týdnu. Soutěžní týdny jsou celkem 4 a to:        30. 10. 2018 (0:01)  – 5. 11. 2018 (23:59)
  6.11. 2018 (0:01) – 12. 11. 2018 (23:59)
  13.11. 2018 (0:01) – 19. 11. 2018 (23:59)
  20.11. 2018 (0:01) – 26. 11. 2018 (23:59)

  4.3. Výherce kurzu vaření s Kačkou Tichou složená ze zástupců Organizátora a Pořadatele. Hodnotící metrikou je kreativita, originalita a netradiční ztvárnění fotografie. Vybrán bude jeden soutěžící, který vloží soutěžní fotografii v rozmezí od 30. 10. 2018 (0:01) do 26. 11. 2018 (23:59).

 5.  Předání výher výhercům
  5.1 Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého instagramového účtu odeslal Pořadateli soukromou zprávu s kontaktními údaji, které jsou nezbytné pro předání výhry.

  Kontaktními údaji jsou: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
  5.2. Výše uvedené údaje musí výherce zaslat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl kontaktovaný Organizátorem.

  5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

  5.4. Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat.

  5.5. Výhry budou předány výhercům nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže.

 6. Další ustanovení
  6.1. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

  6.2. Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

  6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher bude součástí dodatků těchto pravidel.

  6.4. Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

  6.5. Soutěžící odpovídá za to, že zveřejněním svého příspěvku na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

  6.6. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným účelům.

  6.7. Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook je plně osvobozena od jakýchkoliv závazků, které by pro ně mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook.

  6.8. Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na adrese www.penam.cz/pravidla-souteze/.  V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.

 7. Souhlas se zpracováním údajů
  7.1. Registrací do soutěže soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu.

  7.2. Registrací do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele soutěže jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tedy Organizátorem soutěže, pro účely této soutěže a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů.

  7.3. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  7.4. Zpracovávaným osobním údajem soutěžících je – instagramový profil.

  7.5. Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno, příjmení, platná korespondenční adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa.

  7.6. Osobní údaje se zpracovávají primárně k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 1 rok od jejich poskytnutí. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

  7.7. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže soutěžící obrátit i přímo.

  7.8. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím soukromé zprávy na instagramové stránce @penamfitden. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži.

  7.9. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.

V Praze dne 29. 10. 2018.