Soutěž

Pravidla soutěže Fit den o Motivační Inspiromat Kačky Tiché a balíček pečiva z řady Fit den

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „Soutěž o Motivační Inspiromat Kačky Tiché a balíček pečiva z řady Fit den“ (dále jen „soutěž“), nedílnou součástí těchto pravidel jsou informace o nakládání s osobními údaji a souhlas s poskytnutím osobních údajů. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Organizátorem soutěže je PENAM, a.s.
Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábrdovice
IČ: 46967851
DIČ: CZ46967851
Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4346
(dále jen „Organizátor”)

Pořadatelem soutěže je
PENAM, a.s.
Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábrdovice
IČ: 46967851
DIČ: CZ46967851
Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4346
(dále jen „Pořadatel“)


2. Termín a místo konání soutěže


Soutěž probíhá v termínu od 20. 5. 2021 do půlnoci 26. 5. 2021 na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).


3. Účast v soutěži


3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, pokud zákon nestanoví jinak, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.5 těchto pravidel níže, zaregistruje se pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku.

3.2 těchto pravidel níže a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.
3.2 Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že se v době konání soutěže v období od 20. 5. 2021 do 26. 5. 2021….
1)Stane fanouškem FB stránky Fit den (nebo již fanouškem je) 2) Napíše, jaká semínka najde v Raním chlebíku s vitamínem D. 3) Připíše svůj recept na fit den.

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.4 Soutěžící je oprávněn se soutěžd zúčastnit pouze jednou. Duplicitní registrace budou ze soutěže vyřazeny.


4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce


4.1. Celkem bude vyhlášeno 5 výherců
1. – 5. cena – e-book Motivační Inspiromat od Kačky Tiché + balíček pečiva z řady Fit den

4.2. Mechanismus určení výherců
Vyhodnocení zpráv resp. komentářů bude provedeno porotou složenou z odborníků z reklamních agentur a zaměstnanců pořadatele. Porota po skončení soutěže vyhlásí pět výherců. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději 10. 6. 2021


5. Předání výher výhercům


5.1 Organizátor bude výherce kontaktovat soukromou zprávou prostřednictvím zpráv na facebookové stránce nejpozději do pěti pracovních dnů po vyhodnocení jednotlivých kol soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal soukromou zprávu se svým jménem a poštovní adresou pořadateli na facebookový profil Fit den, a to ve lhůtě sedmi pracovních dnů od oznámení výhry.
Organizátor může také zveřejnit výherce na své facebookové stránce https://www.facebook.com/penam.fitden/ seznam výherců a jejich vítězné odpovědi, a to včetně výherních příspěvků, zaslaných výherci do soutěže.

5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

5.3 Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt či pokud mu soutěžící neposkytne adresu kam výhru zaslat, případně pokud se vrátí, ztratí nebo je zničena zásilka, obsahující vyhrané ceny nebo pokud si výherce výhru v rozporu s předchozí dohodou o osobním převzetí vyhrané ceny od organizátora osobně nepřevezme.

5.4 Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti dnů (30) od ukončení soutěže. Vyhrané ceny budou zaslány formou zásilky prostřednictvím České pošty nebo jiného přepravce, nebo je osobně výherci doručí obchodní zástupce pořadatele soutěže. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za případnou ztrátu či jiné zneužití zásilky obsahující vyhrané ceny.


6. Závěrečná ustanovení


6.1 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

6.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5 Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoli závazků, které by pro ni mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

6.6 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.


V Brně dne 20. 5. 2021