Pravidla Facebookové soutěže

OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA FB PROFILU FIT DEN

I. Obecná ustanovení

 1. Tato obecná pravidla facebookových a marketingových soutěží upravují základní soutěžní pravidla soutěží pořádaných společností PENAM, a.s, se sídlem Brno, Cejl 38, PSČ 602 00, IČ: 46967851, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 4346 (dále jen „pořadatel“ v příslušném gramatickém tvaru).
 2. Soutěž probíhá na území České republiky, soutěžní příspěvky jsou však v rámci účtu na dané sociální síti uveřejňovány bez omezení.
 3. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky a podmínky stanovené v podrobných pravidlech soutěže. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázku, odešle příspěvek do soutěže či jinak jednoznačně projeví svoji vůli se soutěže zúčastnit v souladu s těmito pravidly.
 4. Kontaktní adresa pro dotazy týkající se soutěže a výkon práv podle GDPR je: 
 5. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 15 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. U soutěží, u nichž jsou výhrou alkoholické nápoje, je minimální věk 18 let.
 6. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na stránce soutěže (organizátora) na dané sociální síti.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 9. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

II. Mechanismus soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit pouze osoba, která je fanouškem facebookové stránky Fit Den. Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže, která je uvedena v soutěžním příspěvku, napíše správnou odpověď na otázku v soutěžním postu do komentář pod post se soutěží a sleduje facebookový profil Fit Den. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní účasti budou ze soutěže vyřazeny.
 2. Soutěž je určena pro běžné účastníky, proto je zakázáno používání jakýchkoliv automatických systémů pro přihlašování do soutěže či hlasování v ní (tzv. robotů). Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření na použití automatického systému taková přihlášení do soutěže vyřadit, resp. k nim v jím určeném rozsahu nepřihlížet.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo bez dalšího vyřazovat podle svého uvážení ty přihlášky do soutěže, u nichž je podezření na duplicitu či jinou manipulaci s nimi, podezření na protizákonné jednání či jednání v rozporu s dobrými mravy.
 4. Výherci se určují losováním provedeným organizátorem. Splní-li soutěžní úkol stejně více účastníků, bude konečný výherce vybrán z těchto osob losováním provedeným organizátorem.

III. Výhry a jejich předání

 1. Výhrou v soutěži je balíček Fit den produktů (Sporty chleba, Proteinový toust, Proteinový chléb, Ranní chlebík, Večerní chlebík. Výhru získávají 3 výherci.
 2. Výherce bude do 2 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže informován o výhře prostřednictvím zprávy v rámci sociální sítě. Výhry budou výherci předány organizátorem doručením na běžnou doručovací adresu v České republice, kterou je výherce povinen za tímto účelem sdělit organizátorovi v termínu určeném organizátorem. Pokud výherce nekomunikuje, nesdělí takovou adresu, či zásilku nepřevezme, propadá výhra organizátorovi.
 3. Výhry jsou uvedeny brutto. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové, povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry. Výherci berou na vědomí, že organizátor/spoluorganizátor je oprávněn strhnout z vyplácené odměny příslušnou srážkovou daň, neurčí-li organizátor/spoluorganizátor výslovně, že tuto daň za výherce uhradí.
 4. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není možná.
 5. Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí.
 6. V případě propadnutí výhry může organizátor výhru podle své volby také poskytnout dalšímu v pořadí; na tuto osobu se pak užijí stejná pravidla, jako na výherce.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že příspěvky na dané sociální síti jsou veřejné a veřejně bude vyhlášena i informace výherci a zveřejněn jeho výherní příspěvek. Organizátor soutěže je dále oprávněn užít jméno, příjmení a případně i podobiznu případného výherce (např. z předání výhry) v souvislosti s informováním o soutěži v médiích a propagací jím pořádaných soutěží.
 2. V případě soutěží, jejichž součástí či principem bude zveřejňování příspěvků účastníků, budou uveřejněny příspěvky všech účastníků vč. jejich jména, příjmení a případně dalších potřebných údajů, resp. údajů uveřejňovaných v rámci dané sociální sítě.

V. Vyloučení účastníka ze soutěže

 1. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. To platí rovněž pro pokyny organizátora, týkající se osobní účasti výherce na předání odměny. V opačném případě je organizátor oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit. Organizátor je dále oprávněn ze soutěže vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel, nedodrží povinnosti v nich stanovené, nesplňuje podmínky účasti či jedná v rozporu s právními předpisy anebo dobrými mravy či existuje podezření na takové jednání.
 2. Účastník je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a v případě potřeby bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí odměny, včetně čísla bankovního účtu, má-li být odměna vyplacena bezhotovostním převodem.
 3. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru, která tak propadá. Vyloučí-li organizátor ze soutěže výherce, není povinen soutěž opakovat. Organizátor není povinen účastníka o jeho vyloučení ze soutěže informovat; učiní tak však na žádost účastníka.
 4. Zjistí-li organizátor, že se soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena z účasti v soutěži, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně.
 5. Pořadatel prohlašuje, že společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoli závazků, které by pro ni mohly vyplývat z této soutěže. Pořadatel prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravovaná společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.